Vedtægter

Proprietær F. A. Hansen og hustru Lucy Hansen, f. Fynboe’s Familiefond (Fonden)

Disse vedtægter afløser vedtægterne vedtaget den 18. oktober 2019.

Fonden er oprettet af fru Lucy Hansen i henhold til gavebrev af 26. september 1952 for at opfylde en af legatstifterinden og hendes mand i fællesskab truffen beslutning.

På et bestyrelsesmøde i Fonden i 15. oktober 2021 har man vedtaget følgende vedtægter for Fonden.

 • 1.

Fondens navn er ”Proprietær F. A. Hansen og hustru Lucy Hansen, f. Fynboe’s Familiefond”, og dens hjemsted er Kerteminde Kommune.

 • 2.

Fonden formål er at yde økonomisk støtte til de nærmere nedenfor anførte slægtsgrene, det være sig ved lån eller legat.

Berettigede til at modtage støtte er:

 • Ethvert af legatstifternes efterkommere i tilfælde af giftermål. I tilfælde af ægteskab ydes der disse et bryllupslegat, på et beløb fastsat af bestyrelsen, dog maksimalt kr. 50.000,-.
   
 • Hver af legatstifternes efterkommere, skal efter bestyrelsens skøn have adgang til at opnå lån såvel til uddannelse som til etablering. Sådanne lån skal dog ydes rentefrit og tilbagebetales tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke pålægger vedkommende for stor en byrde, især i den første periode efter lånets anvisning.
   
  Det er nærmere overladt bestyrelsen at træffe bestemmelser om løbetid for lånets tilbagebetaling, samt hvorvidt der til lånet skal knyttes betingelser om sikkerhedsstillende og lignende.
   
 • Bestyrelsen skal endvidere være berettiget til, såfremt nogle af legatstifternes efterkommere måtte komme i trang, da at uddele støttelegater uden tilbagebetalingspligt. Sådanne legater skal dog kun i særlige tilfælde kunne tildeles for mere end 1 år ad gangen, men skal så vidt muligt være af en sådan størrelse, at det tilligemed den øvrige mulige offentlige og private bistand virkelig betyder en hjælp for vedkommende.
   
  Såfremt der i øvrigt skulle opstå uforudsete situationer for de berettigede, beslægtede personer til legatstifterne, som ville gøre det rimeligt at yde lån eller legat, kan bestyrelsen i tilfælde af enighed herom yde sådanne lån eller legater i rimeligt omfang.  
 • 3.

Fondens formue bestod ved oprettelsen af aktier til pålydende kr. 181.000,00, skriver et hundrede og ottetien tusinde kroner og 00 øre, i A/S Henriettelund med vedhængende udbytte fra regnskabsåret 1/7 1951 til 3/6 1952.

Fondens midler skal af bestyrelsen søges anbragt, sådan at den bedst mulige måde sikres mod samfundets eventuelle inflatoriske udvikling, men i øvrigt efter de af Justistsministeriet fastsatte bestemmelser.

 • 4.

Fondens bestyrelser består af tre personer, af hvilke de to medlemmer skal tilhøre slægten, medens den tredje skal være uddannet advokat. Bestyrelsen vælger selv formanden af sin midte.

Den første bestyrelse bestod af:
Proprietær P. H. Hansen, Karlsminde.
Fru Øda Møller, Konradsfeldt.
Landsretssagfører J.C. Bang, København.

Bestyrelsesmedlemmerne fungerer på livstid, dog under respekt af lov om fonde og visse foreninger (fondsloven).

Hver er de to bestyrelsesmedlemmer, der tilhører slægten, skal ved tiltrædelsen eller senere vælge en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der tilhører slægten, ikke ved tiltrædelsen eller senere har udpeget en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt efterfølger, udpeges denne efterfølger af de 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Det bestyrelsesmedlem, der udpeges i egenskab af uddannet advokat, vælges af de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsens medlemmer lønnes ikke. Fondens administrator, der kan være medlem af bestyrelsen, kan vederlægges.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, dog skal uddeling af legater og ydelse af lån fra skønsmæssigt grundlag ske i enighed. 

 • 5.

Fondens regnskabsår løber fra 1/7 til 3/6, første gang fra legatets oprettelse til 30/6 1953.

Fondens bestyrelse udpeger en revisor.

 • 6.

Fondens kapital kan ingensinde anvendes ved uddeling af legater eller ydelse af lån.

Det påhviler bestyrelsen at foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af Fondens formue, der består af den formue, som er trådt i stedet for aktier til pålydende kr. 181.000,00 i A/S Henriettelund. Med fradrag og henlæggelser påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Anvendelse af årets overskud til formål, der er fastsat i vedtægten kan udskydes til senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af Fondens formål.

 • 7.

Ændringer af vedtægten kan ske efter indstilling fra bestyrelsen og med Justitsministerens samtykke. Bestyrelsens indstilling skal være enstemmig. I øvrigt er reglerne i fondsloven gældende. 

Således vedtaget i overensstemmelse med fondsloven.

__________________        

Jon Iversen    
Advokat, bestyrelsesmedlem 

Mette Marie Tidlund         
Bestyrelsesmedlem 

Lars Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.